Главная страница
qrcode

чер-азыракчы. Хурээлел эртеминге ажык кичээлдин технологтуг картазы


Скачать 32.85 Kb.
НазваниеХурээлел эртеминге ажык кичээлдин технологтуг картазы
Дата02.04.2019
Размер32.85 Kb.
Формат файлаdocx
Имя файлачер-азыракчы.docx
ТипАнализ
#64773
Каталог

«Хурээлел» эртеминге ажык кичээлдин технологтуг картазыЭртеми

Хурээлел

Класс

4

Класс башкызы:

Байыр-оол Саида Григорьевна

Школазы:

Бижиктиг-Хая ортумак школазы

Кичээлдиңтемазы

«Чер-азыракчы»

Кичээлдиңхевири

Чаа тема

Педагогтуг технология

Медээ- коммуникативтиг технология; чогаадыкчы тускайлан чоруун сайзырадырынга креативтиг технологияны ажыглаан,, оюннарлыг технология, ѳѳреникчилерниңиштикисагыш-сеткилинажыдарынчеуглангантехнологиялар.

Ажыглаанарга, методтар

Анализ, синтез, деннелге, тайылбыр, коргузуг, башкынынсозу, беседа

Ѳскеэртемнер-биле харылзаазы

Литературлугномчулга

Дерилгези

кичээлдиңпрезентациязы, ноутбук, мульмедиялыг проектор, стакан, хозун, салфетка, хорзуннун 3 хевири.

Канчааражылдаары

Шупту, эжи-биле.

Сорулгазы

Ѳѳредиглиг:Уругларныхорзуннунхевирлери-биле таныштырар;хорзуннунтыптырынболгашсоставындугайындабилиндирер; уругларгачуге черни «азыракчы» депадаптурарынболгашажыктыгказымалдардугайын

тайылбырлаар;түңнелдергеуругларныэккээри-биле оларныкичээлчехааратудуп, бүгү-летаарымчалыгбайдалдарнытургузар, боданыраргазынидепкейжидер.

Рефлексилиг:айтырыгларгашынхарыылап, түңнелүндүрүпбилирингеидигбээр

Сайзырадыглыг:Уругларнынугаангыр-сагынгырын, бодунунбодалын

илередипбилирин, кылганчуулунанализтеп, туннепбилиринболгашдыл-домаан, угаан-медерелинсайзырадыр; уругларныңлогиктигбоданыышкынын, сайгарып, деңнеп, түңнепбилирин, сагынгыр, кɵрүнгүрчоруунсайзырадыр; бот-тывынгырчоруун, бот-идепкейин кѳдүрер;

Кижизидилгелиг:уругларны «Хурээлел» эртемингеынак, сонуургалдыгболурунга; долгандыртурарбойдускаболгашие-черингеынак, хумагалыг

Болурунга; кижибүрүзүнидепкейлигажылчехааратудуптургаш, кичээлгесонуургалынчедипалыр; Ɵскекижиниңүзел-бодалындыңнап, үнелепбилир, аксеткилдиг, шынчы, быжыг тура-соруктуг, кижизигмѳзү-бүдүштүг, кижилергеынак, тɵлептиг, ёзулугкижизигкижиникижизидер.


Башбурунгаартуннелдер

Чуруктарданхорзуннернинхевирлеринылгапбилири; бодунун бичи чуртунунхорзуннерининхевирлеринылгапбилири; хорзуннуканчааркамгалаарынбилипалыр

Бүгүталалыгѳѳредилгениңажыл-чорудулгазынботтандырары (УУД)

Бот-хуузунуң-личностный:Ɵɵреникчиниңбодунуңтуружу, бодалы; ɵɵредилгегесонуургалы; бот-идепкейи, бот-медерели; бодунуңмурнудасалгансорулгазын, оончүнүманаптурарынмедерепбилири; ѳѳредилгениңчедиишкиннигболурудепнегелдегедаяныпалгаш, бот-үнелелдиберипшыдаары, бүгүкичээнгейникичээлчеуглаары; чедиишкиннигболганын азы болбаанынчогумчалыы-биле миннири. Башкарлырының-регулятивный:бодунуңболгашэжиниңчедипалганчүүлүнүнелепбилири, салдынгансорулгаларгадаяныпалгаш, бодунуңажылынпланнапбилири, башкызыныңдузазы-биле кичээлдиңсорулгазынтодарадыпбилири; Шыншиитпирүндүрүпбилири, шилипалганшиитпиринбадыткапбилири.КичээлдиңниититүңнелинүндүрүпбилириЧугаасайзырадырының-коммуникативный:Ѳскекижилернидыңнапбилири, бодунуңбодалыншын, тода, долу, четче илередип, туружункамгалапбилири; Билипалырының-познавательный: материалдысистемалыгболдурар, мурнукукичээлдергеалганбилиинсистемажыдар, ном-биле ажылдапбилири, кол чүүлдү (херектиг, чугула) тодарадыпбилири, янзы-бүрүдеңнелдигдаалгалар-биле ажылдаары, бергеайтырыгларнышиитпирлээрде, чүнүкылырынтодаргайтургузупбилири. Бодунуңбилирчүүлүндаянып, хыналдаайтырыгларгахарыылапбилири.

Кичээлдиң

тургузуу ,

кичээлдичорударыныңтехнологиязы. Үргүлчүлелдии

Башкыныңкылыражылы

Ѳѳреникчилерниңкылыражылы

Кандыгтүңнелдерничедип ап болурул?

(УУД)

 1. Организастыгкезээ

- Шуптутурупкелинер. Богунгукичээливисанааэвескичээл. Бистердебистинкожуунувустунангы-ангысуурларынынхой-хойбашкыларыаалдапчедипкелгеннер. Оларболзабаза-ласилерышкашчаштарнынбашкылар. Башкыларывыс-билемендилежиптээлинер, уруглар.

Эртенгихун – амыргын-ны!

Башкыларым – экиивенер!

Чугаасайзырадырының УУД)

Чугаалажыптураркижизиндыңнапбилири

 1. Оордилгегесонуургалыноттурары

 1. Башкынынсозу

- эрткенкичээлдеооренгенчуулувустукатаптаптаалынар.

-Эрткенкичээлдечунуооренгенийик бис?

- Чунубистер «чериштининбайлактары» депадаар бис?

- Кандыгажыктыгказымалдар-биле танышканийик бис?

 1. Карточка-билеажыл

Тест «Бистинажыктыгбайлаавыс»

- Амсилерге мен карточкаларулепбээр мен. Карточкадатестилергехарыылаарсилер.

А) Ажыктыгказымабайлаавыстыкымтыварыл?

- археолог

- геолог

- тудугжу

Б) Ажыктыгказымалбайлактаргачулерхамааржырыл?

- кирпич, бетон, бензин

- хумун, суг, ыяш

- нефть, газ, дой

В) Тудуггачунуажыглаарыл?

- торф, демир, чечектер

- элезин, дой, гранит

- мрамор, хомур, саазын

 1. Туннел

- Кымнаркайы-хирехарыылааныл, чугааланар.

 1. Оюн «Тывынарам»

- Мен силергебир-леказымалбайлактынылгавыр-демдээн, он-чузунун, составынчугаалаар мен, а силертыварсилер.

1. Кара оннуг, хоюг, устуг, чидигчыттыг, кыварсуукчуул .

2. Он чок, чиик (агаарданчиик), ак-кок чалбыыштыг, кывар.

3. Кара-хуреноннуг, олунуштернинартынчыларынданбуткен. Оон кол швнары – кывыычал.

4. Олар эн нептеренгейдагпородалары. Оларбойдускаграниттинбузулганындантыптыр.

5. Элээнбыжыг, ак азы кууоннугдаш


Чериштининбайлактары-биле танышкан бис.

Ажыктыгказымалдарын
Нефть, бойдус газы, торф, дой, элезин, демиррулдазы ….

Нефть
Бойдус газы
Торф

Элезинбиледой

Чугайдажы

 1. Кичээнгейинхааратудары, сорулга, теманытывары, сорулгасалыры

 1. Практиктигажыл (стол кырындачемнерделгепкаантурар)

- Столдачулер бар-дыр?

- Кайдаозуптурарыл?

- Оларшуптучердеозуптурарбе?

- Силербодаарынаргачербистиканчаптурар-дыр?

- Ынчангаштынбогункичээлде бис чунундугайындачугаалажырхевирлиг-дир бис? Кичээливистинтемазынтывынарам.

- Сорулгазынтывынарам.


 1. Кыдыраашкаажыл

- Богунгу ай, хуннубижээш. темазынбижинер


Тараа, огурец, помидор, моогу…

Черде

Ийе

Азырап, чемгериптурар
Чердугайында


Черни чугеазыракчыдепадааныл? онутодарадыр
 1. Чаачуулдушингээдипалыры

- Черни чуге «азыракчы» депадаанынамбирчугаалажыптаалынарам. Онубилипалдывыс.

- Чердечуубарыл?

1. Ном-билеажыл ар. 160

- Шуптуномунарнын 160 дугаарарнынажыткаш, номдахорзуннернинулегерлерининчуруктарынтоптапкорунер. Оларныденненер. Бохорзуннернинкайызы эн дужуткурдепбодаарсилер? Чуге?

- Номчуур ар .161

- Бистинчурттувустакандыгхорзун эн нептеренгей-дир?

- Дужуткурхорзун?

2. Коллекция-билеажыл

- Бистинхолувустаамчаакоргенхорзуннеривистин 3 хевири бар. Оларныкорээлинер.

1)

2)

3)

- Хорзунболзадыкахойуенинэргилделериндетыптыпкээр. 1 см хорзун 250-300 чылболгаштыптыр. А 20 см хорзун 5-6 мунчылболгаштыптыр.

- Хорзун чуден тыптырыл?Хорзун
Кара хорзун эн дужуткур

Хулденчек
Кара хорзун

Ириндилерден
 1. Практиктигажыл

- Бис хорзуннундугайындаоонмурнундакласстаргаоорнген бис. Амолооренгенчуулувусту практика кырынгакоруптээлинер. Ону корде дараазындадуржулгаларныкылыр бис.

Дуржулга 1.Иштиндесуглуг стаканы алгаш, иштинчехорзунденкииркааптаалынар. Чунукоруп тур силер?

Дуржулга 2.Салфеткагахорзуннусалгаш, куштугтудуптунар. Чууартыпкалды?

Дуржулга 3.Стаканчекорээлинер. Кандыгапарган–дыр суг?

- Стаканнындувундечуу бар-дыр?

Дуржулга 4.Бирэвесстакандансугнундамдызыналгаш, шилгесалгаш, оонадаанизидиптерболзувусса, сугкургапкааш, оонорнуагарыпкаар.Олчууболганыл?

- Эр-хейлер! Хорзуннуншынарларынкордувус.

- Шуптутурупкелинер. Шылайбергенбоорсилер, сулашимчээшкинденкылыптаалынар.


Бичииагаарларунуптурар. Хорзундеагаар бар.

Одупкаан. Хорзундесуг бар.

Кууапарган.
Элезин. Дой. Хорзуннунтургузуундаэлезинбиледой бар.

Хорзундедус бар.

 1. Сулашимчээшкин

Хуннептурархунувустун

Азыракчычеривистин

Чангысдемнигтолдерибооп

Аас-кежиктигчурттапчор бис.

Алдынхунум, монгунайым

Азыракчычеривисти

Алдын, монгунхерел-биле

Ам-даачылдып, айдызанар!


Оореникчилер денге чугаалаптургаш, кылыр
 1. Билиглернисистемажыдып, быжыглаары

 1. Беседа

- Бистеразыракчычеривистендыкахойунуштерни ап тураршээй бис. Оларанааботтарунупкелирбе?

- Чижээлээрге, бистинклазывыстанкымнар ада-мези-биле кадычунутарыптурарыл?зыоолдары-биле демнежиптурга

- Арбактыначазыоолдары-биле демнежиптургаш, картошка, тараны тарааш, кузунсадыпболурболгай.

- Бистинклазывыстанкымкайы-хирехойдужуталганылбокузун?

- Кымнынбажынында огород барыл?

 1. Проект тургузары

- Бочемнераразындасилернин эн ынакчеминерчуу-дур? Хуннун чип турарчеминер?

- Картошкагашуптуынакболгай бис. Ынчангашкартошканындужудухойболурдизечунуканчаар бис:

1. Шолунаштаар

2. Суггарар

3. Чардырар

4.Илииртээр

5. 2-3 хонуккургадыр

6. Картошканысортулаар

7. Тарыыр

8. Чайныоттур 2-3 катапсуггарар

9. Оъдунаштаар

10. Семиртиир

11. 2-3 катапсемиртиир

12. Ажаар

 1. Кыдыраашкаажыл

- Проективистикыдыраажынаргабижипалынар


Оларгакежэкижининалдынхолдарыхерек
Оореникчилернинхарыылары

Уругларсамбырадабердингенсостер-биле проект тургузар
 1. Рефлексия

- Черни чуге «азыракчы» депадааныл?

- хойдужуталырдизе, чунуканчаарыл?

- Класс шагындачунубилипалдывыс?

- Чуусолунболду?

- БирэвескичээлсолунболганболзаХуннукодурунер, арайтаарышпаанболзаайныкодурунер. 1. Туннел. Демдектерсалырыр

Кичээлдеэкиажылдаануругларэкидемдектерденсалыр 1. Онаалга

163 дугаарарындаайтырыгларгахарыылап эккээрперейти в каталог файлов


связь с админом