Главная страница
qrcode

раб прогрТыва дыл 4 кл. 4-ку класска тыва дылдын календарьлыг планнаашкыны (Чылда105 ш)


Скачать 52.11 Kb.
Название4-ку класска тыва дылдын календарьлыг планнаашкыны (Чылда105 ш)
Дата13.03.2020
Размер52.11 Kb.
Формат файлаdocx
Имя файлараб прогрТыва дыл 4 кл.docx
ТипДокументы
#65769
Каталог
4-ку класска тыва дылдын календарьлыг планнаашкыны (Чылда105 ш)

1-ги улдун-27 шак

Кичээлдин темазы.
Хʏнʏ
шагы
Планнаттынган туӊнелдер.
Уругларнын билиг, мергежилдеринге негелделер.
бот-тускайлан онзагайлары
метапредметтиг
предметтиг


1.

2

3
4

5

6

7

8

9

10
11-12

13


14


15-16

17

18-19


Чаа ооредилге чылы-биле!

Ийиги болгаш ушку класска ооренген чуулдерин катаптаары.

Домак. Медээ, айтырыг, кыйгырыг домактары.

Домак кежигуннери. Домактын чугула кежигуннери.


Сос каттыжыышкыннары.

Созуглел. Созуглелдин хевирлери.

Уннер болгаш ужуктер. Слог.

Ажык эвес уннерни дакпырлап бижиири

Куштуг болгаш кошкак ажык эвес уннер

Хыналда диктант.

«Ачам чагыы»


Частырыглар-биле ажыл Катаптаашкын. Уннер болгаш ужуктер

Состун тургузуу. Дазыл болгаш торел состер.
Кожумактар. Ниити билиг.

Чогаадылга кожумактары


Административтиг хыналда ажыл

Оскертилге кожумактары

Дефистеп бижиир нарын состер.


Чугаа сайзырадылгазы. Эдертиг «Катчылар»


Грамматиктиг сайгарылгалыг диктант


ооредилгени медерелдиг, сорулгалыг болгаш амыдырал – биле харылзаалыг кылдыр тургузар.

Бодунун билиин сайгарып, куусеткен ажылын шын унелеп, демдек салып билиринге тускай аргаларны башкынын дузазы-биле чогаадыр.

Оореникчинин бодунун кичээлдин темазынга хамаарыштыр шын туннелди ундурери

Уруглар боттары кыска созуглелдерни чогаадып, оларга ат берип, утказынын аайы-биле созуглелдернин янзыларын тодарадып билири.

Уннернин, дылдын, чугаанын кижинин амыдыралынга ужур-дузазын билиндирер


Сос иштинге ажык эвес уннернин дакпырлай бээр чылдагаанын тывары.

Шын бижилгенин дурумнерин сагыыры


бодунун ажылын шын демдеглеп,унелээринге эптиг арганы башкы-биле чогаадып кылыр.
Дылдын, чугаанын, состернин утказынын оскерли бээринин кижинин амыдыралынга ужур-дузазын билиндирер.
Онаалга, даалга бурузунун улам ханылап, нарыыдап орарын хайгаараарынче кичээнгейни угландырар.

Бодунун ажылын шын,угааныг кылыры, кылган ажылынга унелелбээри

Оскертилге кожумактарынын ажыын, утказын шын медереп билир
Дефистеп бижиир нарын состернин бижилгезинге шын бижилгенин дурумнерин билген турары
Номчаан чуулун аянныг, чараш чугаалап билири
Бащкы уругларнын кичээнгейин чаа билиглерни ажыдарынче угландырар. Билиг бурузу бодунуу – биле кандыг ажыктыгыл, амыдыралга канчаар хереглеттине бээрил деп чувени уруглар-биле сайгарар.
Чаа чувени билип алыр чуткул-сонуургалын улам сайзырадыр. Чугаа кезектеринге даянып сос каттыжыышкыннарынын тыптып келирин сайгарар

Торээн чугаа кичээли-биле холбап бичии-бичии созуглелдерге ат бернп билиринге чанчыктырар. утказынын аайы-биле созуглелдернин янзыларын шын тодарадып билирин сайзырадыр

Салдынган сорулгага дууштур кылыр ужурлуг ажылды планнап, хайгаарап, оон туннелинге чедеринин болдунар аргаларын тодарадып билирин ооредир.

Дакпырлап бижиир уннерлиг состернин шын бижилгезин утпазын, ооренген чуулун сактып, амыдыралга, бижимел чугаага шын ажыглаарынга ооредир

Ооренип эрткен темаларын быжыглап, шын бижилгенин дурумнерин быжыглаар

Сорулганы шын салып, ону чедип аларынын аргаларын дилеп тып билиринге ооредир

Салдынган сорулгага дууштур кылыр ужурлуг ажылды планнап, хайгаарап, оон туннелинге чедеринин болдунар аргаларын тодарадып билирин ооредир

Кичээлдин сорулгазынга дууштур кылыр ужурлуг ажылды планнап, хайгаарап, оон туннелинге чедеринин болдунар аргаларын тодарадып билирин ооредир.

Чогаадылга кожумактарынын ужур-дузазын тодарадып. Чаа состерни шын тургузуп. Оларнын утказы-биле ажылдаары

Домакка состернин аразында харылзаазы оскертилге кожумактарынын дузазы-биле болуп турарын билиндирер Ийи дазылдан тургустунган нарын состерни хайгаараары, шинчилээри, шын бижиир

Номчаан чуулунга план тургузуп, план езугаар шын чугаалап билиринге ооредир
Состерден домактын ылгалын тодарадып. Домактар тургузуры; домактарны утказынын аайы-биле шын номчууру; айтырыг домактарын шын тургузары; харылзаалыг чугаа тургузарынга чанчыктырары.

Ооренип турар чуулдерин сайгарып, болуктеп, деннеп, тунеп билиринге оларнын иштинден кол состу болгаш соглекчини тып, домакты шын сайгарып,тайылбырлаарынгаоореникчилерни чанчыктырар.

Тускай айтыышкын , улегер болгаш бодуун алгоритм езугаар кууселде кылыры.
Харылзаалыг чугаа дугайында алган билиглерин быжыглаары. Созуглелтин темазы болгаш кол бодалынтодарадып билири, созуглелдин янзылары-биле таныжылга
Ооренген билигелеринге бодунун бодалын шын, дес-дараалаштыр илередип билири.3-ку класска алган билиглерин ханыладыр.


Ооредилге мергежилгелерин чыскаап чурумчудары(Мону канчаар кылырыл?)


Ажыл-чорудулганын хыналдазынын болгаш демдээнин аргаларын илередири(Бо чуул шын кылдынган бе?). Берге чуулдерни чылдагаанын илередири (Канчангаш?Чуге?) ?). Берге чуулдерни баш удур илередип алыры (Кандыг берегедээшкиннер туруп болурул?)

Ажылда частырыгларны илередири болгаш оларны эдери(Частырыглар бар ирги бе?).

Торел состеррни болгаш оларнын нити кезээ – дазылды тып билиринин чанчылдарын быжыглаар.

Ооренген билигелеринге бодунун бодалын шын, дес-дараалаштыр илередип билири
Чогаадылга кожумактарынын хевирлери-биле болгаш оларнын ужур-утказы-биле таныштырар.

Оскертилге кожумактарынын соске чаа утка киирбезин, оларнын саны, арны оскерлип турарын билиндирер.

Оореникчилернин аас болгаш бижимел чугаазын чаа нарын состер-биле байыдары
Куш-ажылдын ажыктыын, найыралдын куштуун билиндирер, уругларнын чугаазын сайзырадыр.

Ооренген темазынга билиин хынаар
-домакта состерни санаары;

Домактарны утказынын аайы-биле ылгаары.

харылзаалыг чугаа тургузары.

Домак иштинден чугула кежигуннерни тып, ийиги черге кежигуннерден ылгап билген турары.

Домак иштинден сос каттыжыышкыннарын шын тып, оларже айтырыгларны шын салыры
Созуглелге ат берип, оон янзыларын тодарадып билген турары

ажык болгаш ажык эвес ужук, уннерни бот-боттарындан ылгвп билири; слог туругзарда ужур-утказы;


Состерге уннернин дакпырлай бээрин, дакпырлап бижиир ажык эвес уннернин ужуктерин билген турары.

Бижимел ажыл уезинде шын бижилгенин дурумнерин эки билири
Ооренген дурумнеринге ажылды шын частырыг чок кууседип билген турары

Состун торел состерин, дазылын шын тып билири.


Состун уткалыг кезектери-кожумактарны шын тып, илередип билири.

Чогаадылга кожумактарын шын тодарадып тып билири.

Оскертилге кожумактарынын домакка состернин харылзаазын тургузуп турарын билир

Словарьлардан болгаш номнардан нарын состерни тып билири,

Дыннаан чуулун эдерти шын чугаалап, кыскаладыр бижип билген турары


1

1

1
1


1

1

1
1

1

1
2

1


1


2

1
2


Домак(14ш)
20-21

22-23

24-25

26
27

28


1


2


3

4

5

6-7

Домак. Нарын домак.

Чангыс аймак кежигуннерлиг домактар

Чангыс аймак кежигуннернин холбажыр аргалары

Хыналда ажыл.

Ч.с.Дужуруп бижилге Арага, таакпынын хоразы
Частырыглар-биле ажыл. Катаптаашкын

2-ги улдун-20шак
Дорт чугаалыг домактар.

Адалгалыг домактар


Диалог.Чагаа бижиири


Чугаа сайзырадылгазы

Эдертиг «Арыгга хонган»
Созуглел. Созуглелдин темазы, кол бодалы.
Хыналда диктант.

Частырыглар-биле ажыл2

2

2

1
1


1

1


1


1

1

1

2
Домактарнын кижинин аас болгаш бижимел чугаага ажык-дузазын билири


Бодунун ажылын шын демдеглеп,унелээринге эптиг арганы башкы-биле чогаадып кылыр.


кичээлдин темазынга дууштур оореникчинин бодунун бодалдарын сайзырадыры

Башкы болгаш эш-оору-биле шын чугаалажып, бодунун бодалдарын тода. Билдингир илередип билири

ийи болгаш оон хой кижилер-биле шын чугаалажырын билип алыры

Дорт чугааны шын ажыглап билири


Бодунун ажылын шын демдеглеп,унелээринге эптиг арганы башкы-биле чогаадып кылыр.

Ооредилгенин утказын, ажыктыын медерелдиг сайгарып билири

Дараазында ындыг частырыгларны кылбас дээш, боттары частырыг тып ооренир


Нарын домактар-биле уругларны таныштырар, бодун болгаш нарын домактарны ылгап билиринге чанчыктырар

Чангыс аймак кежигуннерлиг домактарнын шын бижилгезин билири
Домакка чангыс аймак кежигуннеринин холбажыр аргаларын билиндирер.

Сорулганы шын салып, ону чедип алырынын аргаларын дилеп , тып билирин ооредир.

Диалог дугайында билигни бээр, диалогту шын номчуурун билиндирер
Ооренип эрткен темазын амыдрал-биле холбап билири.
Созуглелдин кол бодалы, темазы аразында харылзаалыг деп чуулду билиндирери


Ооренип эрткен темазын билири
Ооренген билиглеринге бодунун бодалын шын, дес-дараалаштыр илередип билири.

Шын, чазыг чок бижиири дээрге-ле ун, ужуктун дурумнерин шын сактып, оларнын аразында ылгалын билип алырында деп чувени билиндирер.

Дорт чугааны шын бижилгези-биле таныжар.
Диалог чугаага бижик демдектерин шын салырын билиндирер.

Дыннаан чуулун эдерти шын чугаалаарынга чанчыктырар.

Созуглелдин адын (эгезин) канчаар тыварын, планын канчаар тургузарын ооредир
Ооренгентемаларынга хыналда быжыглаашкын.
Бижимел ажылда кылган частырыглары-биле ажыл чорудар

Нарын домактарнын шын бижилгезин, олрга бижик демдектерин салырын билген турары. ;
-созуглелде домактарны ажыглап тургаш, харылзаалыг чугаа тургузары;

Кандыг аргалар-биле холбажырын, база оларны шын бижиирин билген турары
Ооренип эрткен темазынга хамаарыштыр бугу чуулду билген турары

Дорт чугаалыг домактарны шын бижилгезин билири;

Диалог деп чул дээрзин билири


Белен план-биле номчаан чуулун кыскаладыр бижип билири

Созуглел-биле ажылдаарын билген турары


Ооренип эрткен темазынга хамаарыштыр бугу чуулду билген турары
Кичээлдин темазы.


Хʏнʏ
Планнаттынган тунелдер.
Уругларнын билиг, мергежилдеринге негелделер.
бот-тускайлан онзагайлары
метапредметтиг
предметтиг


8

9

10

11

12


13

14
15
16

17


18

19-20


1-2

3
4
5

6


7

8-9

1
1

1


1

1


1

1
1
1

1

1

2
. Оске кижилернин аас болгаш бижимел чугаанын кол демдектеринче кичээнгейни салыры.

Аас болгаш бижимел чугаазын чаа-чаа чуве аттары-биле байыдар

Башкынын болгашщ эштеринин чугаазын дыннап база медереп билири

ооредилгени медерелдиг, сорулгалыг болгаш амыдырал – биле харылзаалыг кылдыр тургузар.

Уругнун мозу- будужун болгаш онзагайларын сайзырадыры, бир дугаарында оон дуржулгазынга ( медереп, хол-биле тудуп , кылып билир дээш оон-даа оске) даянган болур Ук дуржулга уругнун ог- булезинден , социал хурээлелден, амыдырал чуртталгадан эгелээр

Бодунун билиин сайгарып, куусеткен ажылын шын унелеп, демдек салып билиринге тускай аргаларны башкынын дузазы-биле чогаадыр.

. Оске кижилернин аас болгаш бижимел чугаанын кол демдектеринче кичээнгейни салыры.

Башкынын болгаш эштеринин чугаазын дыннап база медереп билири


Ооренген темазыга хамаарыштыр уругларнын бот-тускайлан ажылдап билир

Дылдын, чугаанын кижинин амыдыралынга ужур-дузазын билиндирер.


Онаалга, даалга бурузунун улам ханылап, нарыыдап орарын хайгаараарынче кичээнгейни угландырар.
ооредилгени медерелдиг, сорулгалыг болгаш амыдырал – биле харылзаалыг кылдыр тургузар.

Бодунун билиин сайгарып, куусеткен ажылын шын унелеп, демдек салып билиринге тускай аргаларны башкынын дузазы-биле чогаадыр.

Сан аттарын боттарынын чугаазынга шын ажыглап билири

Сан аттарын чуве аттары-биле кады ажыглап билирин чедип алыр


Ат оруннарын аас болгаш бижимел чугаага шын ажыглап билири
Боттары кичээлдин сорулгазын шын тургузары

Чугаа кезектерин шын ажыглап билири

Онаалга, даалга бурузунун улам ханылап, нарыыдап орарын хайгаараарынче кичээнгейни угландырар.

Созуглелден дужаал хевиринин кылыг состерин тып, ону аас чугаага ажыглаары

Башкынын болгашщ эштеринин чугаазын дыннап база медереп билири
Эштежип ажылдаарынга ооренир. Бодун ангы-ангы рольдарга киириштирер (удуртур, кууседир)

Херек материалдарны дилеп, тып билири. (янзы-буру номнар, словарь, интернет)

Номнун тускай айтып каан демдектерин, словарьдан херек состерни шын тодарадып, тып ооредир.

Бащкы уругларнын кичээнгейин чаа билиглерни ажыдарынче угландырар. Билиг бурузу бодунуу – биле кандыг ажыктыгыл, амыдыралга канчаар хереглеттине бээрил деп чувени уруглар-биле сайгарар.

Чаа чувени билип алыр чуткул-сонуургалын улам сайзырадыр.

Эштежип ажылдаарынга ооренир. Бодун ангы-ангы рольдарга киириштирер (удуртур, кууседир)
Бодунун бодалын аас- биле болгаш бижимел- биле шын, дес-дараалаштыр тодарадыр.

Херек материалдарны дилеп, тып билири. (янзы-буру номнар, словарь, интернет.

Бодунун харыызын ооренген билиинге даянып алгаш шынзыдары.

Башкынын дузазы-биле

ажылдын сорулгазын шын тодарадыр болгаш тургузар.

Чаа чувени билип алыр чуткул-сонуургалын улам сайзырадыр. Демдек аттарынын –ныг. – тыг деп кожумактарлыг болгаш оларнын янзылары

кирген состер –биле таныжар

Демдек аттарынын дугайында билиглерин ханыладыр

Чуве аттарынын болгаш демдек аттарынын ужур-дузазынын дугайында билиглерин ханыладыр

Башкынын дузазы-биле

ажылдын сорулгазын шын тодарадыр болгаш тургузар.

Сан адынын чугаага утказын болгаш айтырыгларын билип алыры
Бодунун бодалын шын дес-дараалаштыр илередип, оске эш-оору-биле диалогту тургузар. Бодунун харыызын ооренген билиинге даянып алгаш шынзыдары.
Башкы биле болгаш эш-оору-биле куусеткен ажылын шын туннээри.
Эштежип ажылдаарынга ооренир. Бодун ангы-ангы рольдарга киириштирер (удуртур, кууседир)

Бодунун бодалын аас- биле болгаш бижимел- биле шын, дес-дараалаштыр тодарадыр.

Ооренген чугаа кезектерин аас болгаш бижимел чугаага шын ажыглап билири.

Кылыг созунун уелерин, арыннарын болгаш саннарын катаптаар.
Бащкы уругларнын кичээнгейин чаа билиглерни ажыдарынче угландырар. Билиг бурузу бодунуу – биле кандыг ажыктыгыл, амыдыралга канчаар хереглеттине бээрил деп чувени уруглар-биле сайгарар.

Чаа теманы боттарынын кужу-биле билип алыры


Чаа чувени билип алыр чуткул-сонуургалын улам сайзырадыр.

Ооренип эрткен темазынга хамаарыштыр созуглел-биле ажыл

Наречиеларни домак иштинден тып билири

Соске шын айтырыг салгаш, оон дузазы- биле чуве аттарын илередир.

Ооренип турар чуулдерин сайгарып, болуктеп, деннеп, туннеп билиринге оларнын иштинден кол болгаш чугула чуулдерни тып, тайылбырлаарынга оореникчилерни чанчыктырар.
Соске шын айтырыг салгаш, оон дузазы- биле чувени илередир.

Падеж бурузунде чуве аттары кандыг айтырыгларга харыылаарын болгаш домакка кандыг кежигун болурун билиндирер.

Чангыстын санында чуве аттарынын падежтерге оскерлиринге даянып, хойнун санында чуве аттарынын падежтерге оскерлирин оореникчилерге билиндирер. Чуве адынын хамаарылга хевиринин айтырыглары болгаш кожумактары-биле таныштырар

Демнежилге ажылы: эрткен темага хамаарыштыр бижилгелерни аразында айтыржып, арга-суме катчып, ол ышкаш кылыр ажылды улежип билири. Бодунун болгаш эштеринин ажылын унелеп билири

Чуве адынын падежтеринин дугайында билиин хынаар

Демдек адынын чугула шынарлары-биле таныжылга, домакта, созуглелде демдек аттарын, чуве ады-биле харылзаазын тып билиринин мергежилдерин сайзырадыр.

Удурланышкак болгаш чоок уткалыг демдек аттары-биле таныштырар
Демдек адынын дугайында алган билиглерин хынаар

Соске шын айтырыг салыры

.

Состернин лексиктиг ужур-утказы болгаш оларны чугаага хереглээри.
Тун болгаш дугаар сан аттары-биле таныштырар
Сан ады биле чуве адынын холбаазын билиндирер

Ат оруннары –биле таныштырар, оларны домак болгаш созуглел иштинден тып лиринге чанчыктырар
Арыннын ат

оруннарынын падежтерге оскерлирин практика кырынга коргузер
Тускай айтыышкын , улегер болгаш бодуун алгоритм езугаар кууселде кылыры. Ооредилге мергежилгелерин чыскаап чурумчудары(

Кылыг созун оске чугаа кезектеринден ылгап билири.

Кылыг созунун болур болгаш болбас хевирлерин таныштырар
Кылыг созунун уелери уш арынныг, ийи санныг деп билиндирер

.

Болуушкуннун дес- дараалашкак озулдезин тургускаш, план езугаар чогаадыг бижип билиринин мергежилдерин хевирлээр.

Кылыг созунун даар хевиринин айтырыглары. Кожумактары, арыннар. Саннарга оскерлири-биле таныштырар

Наречие деп чул дээрзин билиндирер.

Ажылда частырыгларны илередири болгаш оларны эдери(Частырыглар бар ирги бе?).
-чувелер аттарынче айтырыгларны шын салып билири; домак иштинден чуве аттарын шын тып билири;
-чангыстсн санынында чувелер аттарын бот-боттарындан болгаш оске состерден ылгап билири;

3-ку класска падеж дугайында алган билиглерин катаптап, падеж бурузун ангылап билген турары

Падеж бурузу кандыг айтырыгларга харыылаарын, домакка кандыг кежигун болурун билири

дыннап бижиири.
Ооренген чуулдеринге даянып хойнун санында чуве аттарын падежтерге оскертип билири
Чуве адынын хамаарылга хевиринин айтырыгларын, кожумактарын билири


Орус дылдан улегерлеп алган состерни падежтерге оскертип билири

Демдек адынын шынарларын, чуве ады-биле холбаазын билири.

Сос тургузуунун дугайында алган билиглерин билири
Удурланышкак болгаш чоок уткалыг демдек аттарыннын чугаага ужур-дузазын билир
Состун утказынга ундезилээш, айтырыгны анаа шын салып билири.
Сан адынын айтырыгларын болгаш янзыларын билир.
Тун болгаш дугаар сан аттарын ылгап билири

Ат оруннарын домак иштинден тып билири, оларнын санын болгаш арыннарын тодарадыры

Ат оруннары болгаш сан аттарын билири

Кылыг созу деп чугаа кезээн оске чугаа кезектеринден ылгап билир
Кылыг созунун уелерге, саннарга, арыннарга оскерлирин билири


Чурукка созуглел тургузуп

Билири

Кылыг созунун дужаал болгаш даар хевирлеринин дугайында оореникчилерин били

Созуглелди шын, частырыг чок дыннап бижиири. Ооренген дурумненрин шын сагып бижиири.

Частырыглар-биле шын ажылдап билири.
Чуве адынын дугайында 2,3 класстарга ѳѳренгенин катаптаары


Чуве аттарынын падежтерге оскерлири. Чангыстын саны.
Адаарынын падежи

Хпмаарыштырарынын падежи

Бээринин падежи


Онаарынын падежи

Турарынын падежи
Унеринин падежи
Углаарынын падежи

Хойнун санында чуве аттарынын падежтерге оскерлири
Чуве адынын хамаарылга хевири.
Хыналда ажыл.

Частырыглар-биле ажыл


.

3 –кʏ улдуӊ (30 шак)

Орус дылдан улегерлеп алган состернин падежтерге оскерлири.2


Демдек ады. Демдек адынын утказы болгаш харыылаар айтырыглары

Демдек аттарынын чуве аттары-биле холбаазы.
Укталбаан болгаш укталган демдек аттары
Удурланышкак болгаш чоок уткалыг демдек аттары

Ооредиглиг эдертиг (мерг 302 ар 116)
Хыналда диктант

Частырыглар-биле ажыл

1
1

1

1

1

2

10
Сан ады. Сан адынын утказы болгаш айтырыглары
1


11

12


13


14

15-16

17

18

19


20


21

22
23
24

25

26

27

28

29-30
1

2-3

4

5

6-7

8-9
Тун болгаш дугаар сан аттары.

Сан аттарын чуве аттары-биле ажыглаары
Ат орну Ат орнунун дугайында ниити билиг.

Ат оруннарынын саны болгаш арыннары.
Арыннын ат оруннарынын падежтерге оскерлири

Арыннын ат оруннарынга катаптаашкын
Хыналда тест. «Ат орну», «Сан ады»
Чугаа сайзырадылгазы. Чурук –биле ажыл « Кыжын куштарга болгаш дириг амытаннарга мээн дузам»

Кылыг созу. Кылыг созунун дугайында нити билиг

Кылыг созунун уелерге, арыннарга болгаш саннарга оскерлири

Кылыг созунун амгы уези
Кылыг созунун эрткен уези
Кылыг созунун келир уези

Чугаа сайзырадылгазы. Болук чуруктар езугаар ооредиглиг чогаадыг.

Катаптаашкын

Кылыг созунун дужаал хевири.

Кылыг созунун даар хевири

Хыналда ажыл. Частырыглар-биле ажыл


4-кʏ улдуӊ (24шак)
Чугаа сайзырадылгазы. Эдертиг (мерг 380 ар 150)
Сагындырыглыг диктант

«Куску чуртка»

Частырыглар –биле ажыл

Наречие дугайында билиг.

Наречиеге быжыглаашкын

Чугаа кезектеринге быжыглаашкын
Хыналда диктант «Чазый ыт» Частырыглар-биле ажыл.


1

1


1


1


2


1
1


1

1

1

1
1
1

1

1

1

1

2
1

2

1

1

2

2Чыл дургузунда ооренгенин катаптаары(15ш)
10
Домак.


1


. Оске кижилернин аас болгаш бижимел чугаанын кол демдектеринче кичээнгейни салыры.

Башкынын болгашщ эштеринин чугаазын дыннап база медереп билири

Онаалга, даалга бурузунун улам ханылап, нарыыдап орарын хайгаараарынче кичээнгейни угландырар..

Башкынын дузазы-биле

ажылдын сорулгазын шын тодарадыр болгаш тургузар.
Бодунун бодалын шын дес-дараалаштыр илередип, оске эш-оору-биле диалогту тургузар. Бодунун харыызын ооренген билиинге даянып алгаш шынзыдары.

Номнун тускай айтып каан демдектерин, словарьдан херек состерни шын тодарадып, тып ооредир.
Башкы биле болгаш эш-оору-биле куусеткен ажылын шын туннээри.

Эштежип ажылдаарынга ооренир. Бодун ангы-ангы рольдарга киириштирер (удуртур, кууседир
Ажыл-чорудулганын хыналдазынын болгаш демдээнин аргаларын илередири(Бо чуул шын кылдынган бе?). Берге чуулдерни чылдагаанын илередири (Канчангаш?Чуге?) ?). Берге чуулдерни баш удур илередип алыры (Кандыг берегедээшкиннер туруп болурул?). Аждылда частырыгларны илередири болгаш оларны эдери(Частырыглар бар ирги бе?).

Демнежилге ажылы: эрткен темага хамаарыштыр бижилгелерни аразында айтыржып, арга-суме катчып, ол ышкаш кылыр ажылды улежип билири. Бодунун болгаш эштеринин ажылын унелеп билири.

Шын бижилгенин дурумнерин сагып тургаш дыннап бижиири.
Домактын тургузуун, ону шын бижиирин билири;

Домактын утка аайы-биле хевирлери;

Домактын чугула кежигуннерин ылгап билири. Дларны домактан шын илередип, тывары.
Улуг сек, кыйгырыг болгаш айтырыг демдектеринин утказын билири; ону домктар соолунге утказынын аайы-биле шын демдеглеп билири.

Созуглелди шын, частырыг чок дыннап бижиири. Ооренген дурумненрин шын сагып бижиири.

Частырыглар-биле шын ажылдап билири.
11
Домактын чугула болгаш ийиги черге кежигуннери
1


12
Домак. Чангыс аймак кежигуннерлиг домактар
1


13
Домак. Дорт чугаалыг домактар
1


14
Чугаа сайзырадылгазы. Чогаадыг «Хемге »15
Сос. Состун тургузуу.
1


16
Кожумактар
1


17
Кошкак ыыткыр болгаш кошкак дулей уннерни шын бижиири
1


18
Чугаа кезектерин ылгап тывары
1


19
Чуве ады. Чугаа сайзырадылгазы
1


20
21
22

23-24
Демдек ады
Хыналда диктант «Ушкан ыяш»
Кылыг созу. Кылыг созунун дугайында катаптаар.
Хыналда диктант

Частырыглар-биле ажыл
1
1
1

2перейти в каталог файлов


связь с админом